logo_prp

 

KMETIJA HRIBERŠEK, Mitja Krajnc je  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel  Mitja Krajnc, je usmerjena v pridelavo ekološkega sadja. Mladi gospodar bo na kmetiji povečala obseg obdelave kmetijskih zemljišč ter razširila sortiment izdelkov pridelave sadja. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.

CILJI:

V obdobju 2016 – 2018 bodo glavne usmeritve kmetije vezane na:

  • Optimizacijo delovanja kmetije s ciljem znižanja stroškov pridelave,
  • Povečanje prodaje na račun kakovosti pridelkov in storitev.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • Povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
  • Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.